Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2020

W sobotę 26 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie podsumowała swoje działania w minionym roku.  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otworzył Prezes dh Grzegorz Barański, który jednocześnie powitał wszystkich przybyłych członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.

Wśród gości znaleźli się  mł.kpt.Artur Spychała – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Marian Gadziński- Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Marian Łukowski Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Witkowie.

Przewodniczącym obrad został dh Sebastian Zamiara, protokolantem została dh Magdalena Szuba. Następnie wybrano członków Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Po zatwierdzeniu Porządku obrad głos zabrali Prezes Grzegorz Barański oraz Naczelnik Łukasz Gromadziński, którzy omówili sprawozdanie z działalności OSP w roku 2020 oraz częściowo 2021. Sekretarz OSP Magdalena Szuba przedstawiła informację o zrealizowanych projektach i pozyskanych dofinansowaniach przeznaczonych na działalność  straży.

W roku 2020  uczestniczyliśmy  200 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 28 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń –  142 razy, alarmy fałszywe 9 razy, 7 wyjazdów na ćwiczenia, 14 wyjazdów gospodarczych. W 2021 roku do dnia zebrania tj 26 czerwca OSP wyjeżdżała do 82 zdarzeń, w tym 14 pożarów, 40 miejscowych zagrożeń, 7 alarmów fałszywych, 20 wyjazdów gospodarczych. Te działania rozwijają nas i naszą jednostkę, a także usprawniają naszą pracę i podnoszą poziom wyszkolenia i doświadczenia  w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

W czerwcu 2020 roku   pozyskaliśmy od Volkswagen Financial Services do nieodpłatnego użytkowania Volkswagen T6. Od tego czasu zorganizowaliśmy ponad 140 wyjazdów, łącznie ponad 6 100 km. Samochód wykorzystywany był w szerokim spektrum działalności statutowej. Najczęściej były to wyjazdy związane z walką przeciwko COVID-19, tj, dowóz osób do placówek medycznych na szczepienia, dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej, dowóz żywności osobom pozostającym na kwarantannie, pomoc medyczna w punkcie szczepień, organizacja i rozwożenie środków do dezynfekcji placówkom oświatowym, zaopatrywanie szpitali w wodę mineralną dla pacjentów –  zgodnie z ich zapotrzebowaniem, tankowanie aparatury powietrznej dla ratowników. Samochód służył również do rozpoznania operacyjnego stanu wody   w hydrantach, dowozu ratowników na szkolenia oraz miejsc zdarzenia, wyjazdów na owady błonkoskrzydłe, a także brał udział w akcjach poszukiwawczych.

W minionym okresie wyremontowaliśmy również siłami naszych druhów użytkowaną przez nas salę oraz kuchnię. Gmina Witkowo podjęła także  działania rozbudowy budynku garażowego, stworzyła pomieszczenia socjalne i sanitarne dla strażaków oraz przeprowadziła termomodernizację.

Strażacy zorganizowali także zbiórkę środków ochrony indywidualnej, żywności, środków czystości i dezynfekujących oraz wody mineralnej,  które przekazano do dyspozycji kadry oraz pacjentów na oddziale covidowym Szpitala Pomnik Chrztu Polski  w Gnieźnie.

Dh Grzegorz Barański zaznaczył, że miniony rok 2020 nie należał do łatwych. Jednak straż wymaga spotkań, wymaga ludzi, którzy dokończą rozpoczęte projekty i nie przestaną dbać o to, co zrealizowały poprzednie pokolenia. Dlatego, nie zwalniając tempa, przedstawił plany na najbliższe lata nowego zarządu. Warto podkreślić, że za realizację celów OSP nie jest odpowiedzialny sam zarząd, jest to bowiem praca i pomoc wielu ludzi, druhów naszego stowarzyszenia, ich rodzin, sponsorów, władz samorządowych i podmiotów współpracujących.

W dalszej części Sprawozdanie – finansowe za 2020r oraz  plan finansowy na 2021  przedstawiła skarbnik dh Joanna Andrzejewska. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Aleksander Wielgus omówił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonych kontroli  oraz złożył wniosek   o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2020 rok. Po uzyskaniu absolutorium dla Zarządu, akceptacji planów finansowych i działalności oraz podjęciu wszystkich stosownych uchwał nadeszła kolej na przemówienia gości.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Pan Marian Gadziński  podziękował za dotychczasową współpracę całemu Zarządowi, omówił budżet przeznaczony dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na najbliższy czas i przyszłe plany do realizacji.

Mł.kpt.Artur Spychała z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie pogratulował druhom aktywnej pracy na rzecz mieszkańców, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę w kolejnych latach.

Po przemowach  zaproszonych   osób  odbyło się wręczenie wyróżnień i  podziękowań.

Za zasługi dla pożarnictwa Złoty Metal otrzymali: Rafał Sterling i Michał Majchrzak, Srebrny Medal  Sebastian Zamiara, Brązowy Medal otrzymali: Jarosław Drajer, Tomasz Rachelski, Łukasz Gromadziński, Tomasz Kuliński, Magdalena Szuba oraz Aleksander Wielgus.

Dyplomy za pomoc i zaangażowanie w rozwój działalności OSP Witkowo otrzymali : Damian Tomczak, Piotr  Rojek, Łukasz Gromadziński, Leszek Kryszak, Ryszard Jaworski, Tomasz Rachelski, Jakub Skierkowski, Tomasz Kuliński, Orchowski Stanisław, Natalia Panfil, Rafał Sterling, Michał Majchrzak, Jan Orchowski,  Piotr Stejakowski, Magdalena Kowalska, Kacper Jaworski, Krzysztof Polanowski, Sebastian Zamiara, Joanna Andrzejewska, Patrycja Depczyńska i Marcin Zawada.

W minionym czasie straż wzbogaciła się o kilku nowych członków, którzy dokonali autoprezentacji podczas zebrania. Są nimi: Natalia Panfil, Joanna Poniewiera, Krzysztof Dąbek, Daniel Kubacki, Tomasz Wojewoda oraz Piotr Rojek. Teraz osoby te czekają na przeszkolenie i zasilą szeregi jednostki operacyjno – technicznej.

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze dokonało wyboru:

Zarządu OSP Witkowo.

 1. Sebastian Zamiara – Prezes
 2. Grzegorz Barański – Wiceprezes
 3. Joanna Andrzejewska – Skarbnik
 4. Łukasz Gromadziński – Naczelnik
 5. Jarosław Drajer – Zastępca Naczelnika
 6. Michał Majchrzak – Sekretarz
 7. Magdalena Szuba – Członek Zarządu
 8. Marcin Zawada – Członek Zarządu
 9. Tomasz Rachelski – Członek Zarządu

 

Komisji Rewizyjnej OSP Witkowo

 1. Aleksander Wielgus – Przewodniczący
 2. Damian Tomczak – Sekretarz
 3. Leszek Kryszak – członek

 

Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego   ZOSP RP:

 1. Tomasz Rachelski
 2. Jakub Skierkowski
 3. Leszek Kryszak
 4. Krzysztof Polanowski
 5. Grzegorz Barański
 6. Natalia Panfil
 7. Marcin Zawada

 

Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego   ZOSP RP:

 1. Sebastian Zamiara
 2. Rafał Sterling
 3. Ryszard Jaworski
 4. Jolanta Barańska

 

Na koniec Przewodniczący Sebastian Zamiara jako nowo wybrany Prezes OSP podziękował za wybór członków nowego Zarządu, Komisji raz przedstawicieli Związku.  Nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru przez dotychczasowego Prezesa Grzegorza Barańskiego nowemu Prezesowi. Sebastian Zamiara złożył przyrzeczenie dbać o honor jednostki i bronić sztandaru BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!

Zebranie sprawozdawczo wyborcze 2020 / Google Photos