ANGIELSKI

“(AFFF) Aqueous Film Forming Foam “,”piana (środek pianotwórczy) tworząca film wodny”
“(ALC) Approximate Lethal Concentration “,”przybliżone stężenie śmiertelne”
“(BA) Breathing Apparatus “,”aparat powietrzny”
“(BOD) Biological Oxygen Demand “,”biologiczne zapotrzebowanie tlenu”
“(CA) Competent Authority”,”władze kompetentne”
“(CAFS) Compressed Air Foam System “,”system gaśniczy wykorzystujący pianę „sprężoną””
“(COD) Chemical Oxygen Demand “,”chemiczne zapotrzebowanie tlenu”
“(LUP) Land Use Planning “,”plan zagospodarowania przestrzennego”
“(MAPP) Major Accident Prevention Policy “,”(PZA) Program Zapobiegania Awariom”
“(SMS) Safety Management System “,”(SZB) System Zarządzania Bezpieczeństwem”
“(FFFP) Film Forming Fluorprotein “,”fluoroproteinowy śr. pian. tworzący film wodny”
“accelerant”,”substancja przyspieszająca spalanie ”
“accomplish”,”wykonać spełnić osiągnąć”
“acetylene cylinders”,”butle acetylenowe”
“actuating detector”,”czujka wyzwalająca”
“adapt drill routine”,”przystosować to co zostało wyćwiczone”
“admixture “,”domieszka; domieszanie”
“aerate”,”napowietrzać”
“aerosol “,”aerozol”
“aggravate “,”pogorszyć”
“air “,”powietrze”
“air foam “,”piana powietrzna mechaniczna”
“air inlet”,”wlot powietrza”
“alcohol resistance foam (concentrate) “,”piana alkoholoodporna (koncentrat alkoholoodporny)”
“alcohol type concentrate “,”koncentrat (śr. pian.) typu alkoholowego (alkoholoodporny)”
“alcohol type foam “,”piana typu „alkoholowego” (alkoholoodporna)”
“all other aids to fighting a fire”,”wszystkie inne środki pomocne w gaszeniu pożaru”
“alternative escape routes”,”alternatywna droga ewakuacyjna”
“ambient temperature “,”temperatura otoczenia”
“ammonia”,”amoniak”
“amplify”,”wzmacniać”
“antifreeze agents”,”środki obniżające temperaturę krzepnięcia”
“apparent density “,”gęstość nasypowa (proszku gaśniczego)”
“appeal to “,”odwoływać się do”
“application rate “,”wydajność podawania (środka gaśniczego)”
“approach”,”podchodzić zbliżać się”
“aqueos solution “,”roztwór wodny”
“arrive at the agreement”,”osiągnąć porozumienie”
“arson”,”podpalić”
“arsonist”,”podpalacz”
“ash”,”popiół”
“assessment “,”oszacowanie”
“associate with”,”kojarzyć z”
“atmosphere “,”atmosfera”
“automatic fire detection and alarm system”,”system automatycznej sygnalizacji pożarowej”
“automatic fire signal”,”atomatyczny alarm pożarowy”
“automatic lowering line”,”linkowy aparat ”
“automative petrol “,”benzyna samochodowa”
“awalanche”,”lawina”
“carriage”,”wagon”
“catastrophe”,”katastrofa”
“catch fire from”,”zapalić się od”
“causalty”,”ofiara wypadku”
“ceiling hot gas layer”,”podsufitowa warstwa gorących gazów”
“celler “,”piwnica”
“central alarm fire stadion “,”centralna stacja alarmowania pożarowego”
“chain breaking”,”przerwanie reakcji łańcuchowej”
“chain reaction”,”reakcja łańcuchowa”
“change the battery”,”naładować akumulator”
“charred”,”zwęglony”
“chasm”,”przepaść”
“chemistry”,”chemia”
“chief fire officer”,”komendant”
“chimney”,”komin”
“chimney effect “,”efekt kominowy”
“cigarette end”,”niedopałek papierosa”
“city guards”,”straż miejska”
“classification of dangerous substances”,”klasyfikacja substancji niebezpiecznych”
“clean the plugs”,”wyczyszcić świece”
“closed circuit”,”obieg zamknięty”
“cloud”,”obłok”
“CO2 type extinguisher “,”gaśnica śniegowa”
“collapse”,”zawalić”
“colonel”,”brygadier”
“combustion”,”spalanie”
“combustion triangle “,”trójkąt spalania”
“compare”,”porównać”
“component”,”składnik”
“compose with”,”składać się z ”
“foam compound”,”środek pianotwórczy”
“compound”,”związek (np. chemiczny)”
“compressed”,”sprężony”
“comprise “,”składać się”
“concentration”,”stężenie”
“condense”,”zagęszczać”
“conduct experiments”,”przeprowadzać eksperymenty”
“confine”,”odizolować”
“conserve”,”zachować”
“consider”,”rozpatrywać ”
“consist in the limitation”,”polegać na ograniczeniu”
“constitution”,”struktura”
“consume”,”strawić”
“contaminated area”,”skażony teren”
“contamination”,”skażenie”
“content”,”zawartość”
“control”,”kontrolowanie (pożaru)”
“control for automatic fire protection equipment”,”urządzenie sterownicze automatycznych urządzeń zabezpieczających”
“cooling”,”chłodzenie”
“cordon”,”strefa”
“corner “,”róg; moment krytyczny”
“corporal”,”sekcyjny”
“corrosion inhibitor”,”inhibitor korozji”
“coupling”,”łącznik”
“crack “,”szczelina; szpara; rysa”
“crew”,”sekcja”
“crude oil”,”ropa naftowa”
“crust”,”skorupa”
“curve”,”krzywa”
“cut visibility by half”,”ograniczyć widoczność o połowę”
“damper “,”klapa dymowa”
“dash “,”wedrzeć się”
“dead end “,”ślepy zaułek”
“death toll “,”liczba ofiar śmiertelnych”
“decay”,”rozkład”
“decontamination”,”odkażenie”
“deflagration”,”deflagracja”
“dehydratation”,”odwodnienie”
“dense smoke”,”gęsty dym”
“density”,”gęstość”
“deployment”,”rozwinięcie bojowe”
“depth of the foam”,”grubość warstwy piany”
“detonation”,”detonacja”
“device”,”urządzenie”
“diffusion flame”,”płomień dyfuzyjny”
“dig into”,”kopać”
“dilute the air”,”rozcieńczać (rozrzedzać) powietrze”
“discharge rate”,”przepustowość”
“discharge”,”wypuścić”
“dispatching canter / control room”,”SK”
“dispel”,”rozproszyć”
“disperse”,”rozpraszać”
“drainage”,”wyciekanie (np. roztworu z piany)”
“draught”,”przeciąg”
“drencher”,”zraszacz”
“drencher system”,”system zraszaczy”
“drift smoke “,”dym jednorodny”
“drought”,”susza”
“dry powder”,”proszek gaśniczy. ”
“dry powder fire truck”,”sam.proszkowy”
“dry risers”,”suche piony”
“durability”,”wytrzymałość”
“dust”,”pył”
“early warning system”,”system wczesnego ostrzegania”
“earthquake”,”trzęsienie ziemi”
“easy to handle”,”łatwy do obsługi”
“eductor”,”zasysacz”
“efficiency”,”skuteczność; wydajność”
“electrical spark”,”iskra elektryczna”
“electricity”,”elektryczność”
“embers”,”żarzące się węgle”
“emergency escape”,”droga ewakuacyjna”
“emergency exit”,”wyjście ewakuacyjne”
“emergency fire pump”,”pompa pożarnicza awaryjna”
“emergency response”,”zwalczanie i usuwanie skutków zdarzenia”
“emergency services”,”służby ratownicze”
“emergency switchboard “,”awryjna tablica rozdzielcza”
“emission”,”emisja”
“emulsification”,”emulgowanie”
“emulsifier”,”emulgator”
“enable”,”umożliwić”
“endure the hot”,”znieść gorąco”
“energy feedback”,”energia zwrócona”
“engulf”,”stanąć w płomieniach”
“ensure”,”upewnić się; zabezpieczyć”
“entomb”,”przywalić pod gruzami”
“environmental protection”,”ochrona środowiska”
“equipment”,”sprzęt”
“errect a ladder”,”sprawić drabinę”
“escape chute”,”ześlizg ewakuacyjny”
“escape hatch”,”klapa ewakuacyjna”
“escape route”,”droga ewakuacyjna”
“established routine”,”ustalona rutyna”
“evacuation procedure”,”plan ewakuacji”
“evacuation time “,”czas ewakuacji”
“evaluation”,”ocena”
“exess”,”nadmiar”
“exhoust pipe”,”rura wydechowa”
“exit direction sign”,”znak kierunku wyjścia”
“expansion ratio; expansion value”,”liczba spienienia”
“expload on impact”,”eksplodować po uderzeniu”
“explosion power”,”siła wybuchu”
“explosive material”,”materiał wybuchowy”
“external emergency plan”,”zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”
“external escape stairway”,”ewakuacyjna zewnetrzna klatka schodowa”
“extinguisher “,”gaśnica”
“extinguish”,”gasić”
“extinguishing media”,”środek gaśniczy”
“extinguishment”,”gaszenie”
“extricate”,”wyzwolić”
“factor”,”czynnik”
“faint”,”stracić przytomność”
“falling debris”,”spadające gruzy”
“falter”,”dławić się”
“fan”,”wentylator”
“fatalities”,”ofiary śmiertelne”
“fire alarm control and indicating equipment”,”centrala sygnalizacji pożarowej”
“fire alarm receiving station”,”stacja odbiorcza alarmów pożarowych”
“fire alarm sounder”,”sygnalizator akustyczny pożarowy”
“fire ball”,”kula ognia”
“fire blankiet “,”koc gaśniczy”
“fire call”,”wezwanie do pożaru”
“fire class”,”grupa pożaru (A; B; C; D)”
“fire classification”,”podział pożarów”
“fire detector”,”czujka pożarowa”
“fire fighting foam”,”piana gaśnicza”
“fire fighting turnable ladder”,”autodrabina poż”
“fire gases”,”gazowe produkty spalania”
“fire integrity “,”szczelność ogniowa”
“fire load density “,”gęstość obciążenia ogniowego”
“fire load “,”obciążenie ogniowe”
“fire procedure plan “,”plan działań ratowniczych”
“fire protection “,”ochrona p.poż”
“fire pumper “,”samochód gaśniczy”
“fire pump”,”pompa pożarnicza”
“fire security routine inspection “,”nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego”
“fire spray”,”prąd rozproszony”
“fire tender”,”cysterna pożarowa”
“fire under control”,”pożar pod kontrolą”
“fire zone”,”strefa pożarowa”
“firecely”,”gwałtownie”
“Firefighting and Rescue Unit “,”Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza”
“fireplace”,”kominek”
“fixed foam system”,”stały pianowy system gaśniczy”
“flame detector”,”czujka płomienia”
“flame front”,”czoło płomienia”
“flame”,”płomień”
“flaming fire”,”pożar płomieniowy”
“flammability limit”,”obszar palności”
“flammable”,”łatwopalny”
“flammable with difficulty”,”trudnozapalny”
“flareback”,”wyfuknięcie”
“flash fire”,”zapłon obłoku par”
“flash over”,”zjawisko polegające na nagłym rozprzestrzenieniu się płomienia poprzez nie spalone pary i gazy zgromadzone w warstwie podsufitowej”
“flash-point”,”zapłon chwilowy”
“flood”,”powódź”
“floor panel”,”płyta podłogowa”
“flow”,”przepływ”
“flowsheet and diagram of process plants”,”schemat instalacji procesowych”
“fluidity”,”sypkość (proszku gaśniczego)”
“fluorinated surfactant”,”fluorowany związek pow. czynny”
“flux”,”nieustannie się zmieniać”
“foam”,”piana; środek pianotwórczy; koncentrat pianotwórczy”
“foam blanket”,”warstwa piany”
“foam compand “,”środek pianotwórczy”
“foam concentrate”,”koncentrat pianotwórczy; środek pianotwórczy”
“foam extinguishing agent”,”pianotwórczy środek gaśniczy”
“foam generating device”,”urządzenie do wytwarzania piany; sprzęt pianotwórczy”
“foam inlets”,”wloty piany”
“foam liquid”,”środek pianotwórczy (płynny)”
“foam making equipment”,”sprzęt do wytwarzania piany”
“foam nozzles”,”prądownica pianowa”
“foam solution”,”roztwór pianotwórczy”
“foam system”,”gaśniczy system pianowy ”
“foam truck”,”samochód gaśniczy pianowy”
“foam type extinguisher “,”gaśnica pianowa”
“foam vehicle”,”sam.pianowy”
“foaming capacity”,”zdolność pianotwórcza”
“foaming index”,”liczba spienienia”
“foreman”,”przełożony”
“forest destruction”,”niszczenie lasów”
“forestry “,”leśnictwo”
“freeze protected”,”zabezpieczony przed zamarzaniem ”
“freon gas “,”freon”
“fresh water”,”woda słodka”
“frost resistance”,”odporność na zamarzanie”
“fuel”,”paliwo”
“fuel surface”,”powierzchnia paliwa”
“fusing powders “,”środki stapiające”
“gas detector”,”detektor gazu”
“gaseous fire extinguishing system”,”gazowy system gaśniczy”
“gas sensing fire detector”,”czujka gazów pożarowych”
“gas stove”,”kuchenka gazowa”
“gas tight”,”gazoszczelny”
“general”,”generał”
“generating”,”wytwarzanie (piany)”
“generic criteria”,”kryteria ogólne”
“genkle spray of water”,”rozproszony stumień”
“get burnt”,”spalić”
“get killed”,”być zabitym”
“get out of”,”wydostać się z czegoś”
“get the knowledge”,”otrzymać wiedzę”
“glowing combustion”,”żarzenie”
“glow”,”łuna”
“go for”,”rozpoznawać”
“go up in flames”,”spłonąć”
“gp up in smoke”,”pójść z dymem”
“gratitude”,”wdzięczność”
“gravity”,”ciężar właściwy”
“grime”,”sadza”
“gut”,”wypalić”
“GWP (global warming potential)”,”potencjał ocieplania klimatu”
“halon alternative”,”zamiennik halonu”
“have a narrow escape”,”cudem uniknąć nieszczęścia”
“hazardous materials”,”niebezpieczne materiały”
“headlights”,”przednie światła”
“heat detector”,”czujka ciepła”
“heat of combustion”,”ciepło spalania”
“heat resistance”,”odporność na wysokie temperatury”
“heave”,”zakołysać się (o ziemi)”
“heavy fireman’s axe”,”topór strażacki ciężki”
“helipad”,”miejsce wylądowania helikoptera”
“helmet”,”chełm”
“heterogeneous combustion”,”spalanie heterogeniczne”
“high burnback resistance”,”duża odporność na powtórne zapalenie”
“high expansion foam”,”piana lekka”
“high storage”,”wysokie składowanie”
“homogeneous combustion”,”spalanie homogeniczne”
“hose car”,”sam.wężowy”
“hose line”,”linia wężowa”
“hose with spray jet nozzle”,”wąż z prądownicą wielostrumieniową ”
“hostel”,”akademik”
“HRR heat release rate”,”kinetyka generacji ciepła ( kW/m2)”
“humidity”,”wilgotność”
“hydrant vale for water type extinguishing plant”,”zawór hydrantowy dla instalacji gaśniczej wodnej”
“hydrocarbon fuel”,”paliwo węglowodorowe”
“hydrolized protein”,”hydrolizowane białka (proteiny)”
“implement”,”wdrażać (np. przepisy)”
“implementation”,”wdrożenie”
“in a chemically combined”,”w związku chemicznym”
“in the liquid condition”,”w formie cieklej”
“in vicinity of”,”w sąsiedztwie”
“increase”,”przyrost”
“indent”,”numeracja”
“induction rate”,”stężenie dozowania (środka pianotwórczego)”
“industrial”,”przemysłowy”
“industrial activity”,”działalność przemysłowa”
“industrial complex”,”kompleks przemysłowy”
“industrial plant”,”zakład przemysłowy”
“industrial safety”,”bezpieczeństwo przemysłowe”
“industrial waste”,”odpady przemysłowe”
“inferno”,”morze ognia”
“inhibition”,”inhibicja”
“initiate”,”zapoczątkować ”
“initiating reaction”,”reakcja inicjująca”
“innert gas”,”gaz obojętny”
“inspection”,”kontrola; inspekcja”
“inspection pit”,”kanał rewizyjny”
“installation”,”instalacja”
“inter gas installation”,”instalacja gazu obojętnego”
“interfacial tension”,”napięcie międzyfazowe”
“interfere with the combustion process”,”zakłócać proces spalania”
“intermediate temporary storage”,”tymczasowe; pośrednie magazynowanie”
“internal emergency plan”,”wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”
“internal enclosed stairway”,”klatka schodowa dymoszczelna wewnętrzna”
“inventory of dangerous substances”,”wykaz substancji niebezpiecznych”
“ionization smoke detector”,”czuja dymu jonizacyjna”
“ionizing radiation”,”promieniowanie jonizujące”
“ionizing substancje”,”substancja jonizująca”
“issue an order”,”wydać rozkaz”
“issue”,”wyjście; wynik”
“jet”,”strumień”
“jet flame”,”płomień dyfuzyjny”
“joint”,”złącze; spoina”
“keep a check on the environment”,”monitorować środowisko”
“kinetic combustion”,”spalanie kinetyczne”
“laminar flame”,”płomień laminarny”
“landslide”,”obsunięcie się ziemi”
“lay out a hose line”,”sprawić linię wężową”
“layer”,”warstwa; pokrywa (piany)”
“LC50 (lethal concentration)”,”stężenie śmiertelne dla 50% populacji”
“leak”,”wyciek”
“leak”,”wyciekać”
“liason”,”łączność”
“lift”,”winda”
“Light Water AFFF”,”Lekka Woda AFFF”
“lighting”,”czas spalania płomieniowego”
“lightining rod”,”piorunochron”
“likelihood”,”prawdopodobieństwo”
“line detector”,”czujka liniowa”
“link”,”związek”
“liquefied”,”skroplony”
“liquid”,”ciecz”
“LOAEL (lowest observed adverse effect level)”,”najniższe stężenie przy którym obserwuje się efekty toksyczne i psychologiczne”
“local application system”,”system (gaśniczy) działania miejscowego / lokalnego”
“long term effect”,”efekt długoterminowy”
“look into”,”badać przyczyny”
“loose one’s life”,”stracić życie”
“lost consciousness”,”stracić świadomość”
“low expansion foam”,”piana ciężka”
“low pressure warning whistle”,”sygnalizator niskiego ciśnienia”
“lower explosion limit”,”dolna granica wybuchowości (DGW)”
“lower tier establishment”,”zakład o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (ZZR)”
“Lt. Colonel”,”starszy bryg”
“magnitude”,”siła; moc”
“maintain”,”utrzymywać”
“major accident “,”poważna awaria przemysłowa”
“manhole”,”otwór włazowy”
“manner”,”sposób”
“marshalling point”,”miejsce na składowanie środków”
“marshalling yard”,”stacja rozrządowa”
“mayday call”,”wzywanie o pomoc”
“measure”,”przedsięwzięcie”
“mechanical smoke control”,”wentylacja oddymiająca mechaniczna”
“mechanical spark”,”iskra mechaniczna”
“medium expansion foam”,”piana średnia”
“methane”,”metan”
“methanol”,”metanol”
“mid term effect”,”efekt średnioterminowy”
“minimum usable temperature”,”minimalna temperatura stosowania (śr. pian.)”
“miscibility”,”mieszalność; zdolność mieszania się”
“misplace”,”wykoleić się (pociąg)”
“mobile crane”,”dźwig samojezdny”
“moisture content”,”wilgotność; zawartość wilgoci (w proszku gaśniczym)”
“moisture sensitivity”,”higroskopijność (proszku gaśniczego)”
“molecule”,”cząsteczka”
“monitor”,”działko gaśnicze”
“monoxide”,”tlenek”
“mount”,”rosnąć”
“muffler”,”tłumik”
“natural calamity”,”klęska żywiołowa”
“natural smoke control”,”wentylacja oddymiająca naturalna”
“near miss”,”zakłócenia awaryjne”
“neutral pressure plane”,”strefa obojętna”
“nitrogen”,”azot”
“NOAEL (no observed adverse effect level)”,”najwyższe stężenie przy którym nie obserwuje się efektów toksycznych i psychologicznych”
“non-combustibility test”,”test na niepalność”
“nose-dive”,”pikować”
“notification (of establishment)”,”zgłoszenie zakładu (stwarzającego zagrożenie poważną awarią przemysłową według Dyrektywy SEVESO II)”
“nozzle”,”prądownica”
“number plate”,”talica rejestracyjna”
“oath”,”przysięga”
“occupation density”,”wskaźnik zagęszczenia”
“ODP (ozone depleting potential)”,”potencjał niszczenia ozonu”
“ODS (ozone depleting substance)”,”substancja niszcząca warstwę ozonową”
“officer cadet”,”podchorąży”
“of-site rescue plan “,”zewnętrzny plan operacyjno””ratowniczy”
“oil”,”ropa”
“one another”,”nawzajem (więcej niż 2 osoby)”
“on-site rescue plan”,”wewnętrzny plan operacyjno””ratowniczy”
“open circuit”,”obieg otwarty”
“operator (of establishment)”,”prowadzący (zakład)”
“optical smoke detector”,”czujka dymu optyczna”
“oven”,”piecyk”
“overalls”,”kombinezon”
“overpressure”,”nadciśnienie”
“oxidizing agent”,”utleniacz”
“oxygen”,”tlen”
“pain-reliever”,”środek uśmierzający ból”
“pall of smoke”,”chmura dymu”
“particle distribution”,”skład ziarnowy (proszku gaśniczego)”
“pattern”,”wzór; próbka”
“pelt”,”lunąć ( o deszczu )”
“permitting procedure”,”procedura udzielania pozwolenia”
“petrol can”,”kanister”
“piloted ignition”,”zapłon produktów rozkładu termicznego ciała stałego”
“pipeline”,”rurociąg”
“plastic”,”tworzywo sztuczne”
“plywood”,”sklejka”
“pocket of fire”,”zarzewie”
“point detector”,”czujka punktowa”
“polar solvent”,”rozpuszczalnik polarny”
“polyester”,”polyester”
“polyethylene”,”ploietylen”
“polymeric layer”,”warstwa polimerowa”
“polyurethane”,”poliuretan”
“polyvinyl chloride”,”polichlorek winylu (PCV)”
“porosity”,”porowatość”
“portable foam applicator”,”przenośny zestaw pianowy”
“portable foam device (system)”,”przenośne urządzenie pianotwórcze (system pianotwórczy)”
“post”,”stanowisko”
“pour point”,”temperatura płynności”
“powder hose and handgun”,”wąż i gaśnica instalacji gaśniczej proszkowej”
“powder monitor”,”działko proszkowe”
“powder type extinguisher “,”gaśnica proszkowa”
“power plant”,”elektrownia”
“ppc – personal protective clothing”,”odzież ochronna”
“ppe – personal protective equipment”,”uzbrojenie osobiste”
“practical mechanics”,”mechanika stosowana”
“premixed foam solution”,”przedmieszka (gotowy roztwór wodny śr. pian.)”
“pressurization”,”wytwarzanie różnicy ciśnienia”
“prevent fire from spreading”,”zapobiegać szerzeniu się ognia”
“prevention”,”zapobieganie”
“prevent”,”zapobiegać”
“private”,”szeregowy”
“process”,”proces”
“process equipment”,”sprzęt procesowy”
“process flow diagram”,”schemat przebiegu procesu”
“process plant”,”instalacja procesowa”
“prohibition of use”,”wstrzymanie działalności; zakaz używania”
“promote”,”podtrzymać”
“property”,”właściwość”
“proportion”,”stężenie; proporcja (np. dozowania śr. pian.)”
“proportioner”,”dozownik (środka pianotwórczego)”
“protected premises”,”zabezpieczony obiekt”
“protein foaming agent (P)”,”proteinowy (białkowy) środek pianotwórczy”
“provide”,”dostarczać”
“provincial”,”wojewódzka”
“public security”,”bezpieczeństwo publiczne”
“put one’s plan of action into execution”,”przeprowadzić swój plan akcji”
“put out”,”gasić”
“pyrolysis”,”piroliza”
“quantitive”,”ilościowy”
“radical”,”rodnik”
“rage”,”szaleć”
“rail tanker”,”cysterna kolejowa”
“range”,”zakres”
“rapture”,”rozerwać”
“rate of water application”,”intensywność zraszania”
“rate”,”szybkość”
“ratio”,”stosunek (np. a/b)”
“recognaissance”,”rozpoznanie”
“recommended application rate”,”zalecana wydajność podawania (środka gaśniczego)”
“red herring”,”odwrócenie uwagi od sedna sprawy”
“regional”,”powiatowa”
“registration book”,”dowód rejestracyjny”
“reguirement”,”czynnik”
“re-ignition”,”powtórne zapalenie”
“release”,”uwolnienie”
“reliability”,”niezawodność”
“remote closing fuel valves”,”zdalne sterowanie pomp paliwowych”
“remote ventilation shut-off”,”zdalny wyłącznik wentylacji”
“rescue procedures”,”procedury ratownicze”
“research facilities”,”sprzęt badawczy”
“residue”,”pozostałość”
“resuscitation”,”rasuscytacja”
“revieve”,”ocucić”
“risk assessment”,”ocena ryzyka”
“risk management”,”zarządzanie ryzykiem”
“road tanker”,”autocysterna”
“roll-call”,”apel”
“roof screen”,”ścianka kurtynowa”
“roof”,”dach”
“running liquid fire”,”pożar wypływającej cieczy”
“runway”,”pas startowy”
“safety factor”,”współczynnik bezpieczeństwa”
“safety report”,”raport o bezpieczeństwie”
“safety valve”,”zawór bezpieczeństwa”
“sea water”,”woda morska”
“seal of”,”odizolować”
“sealability”,”szczelność”
“sear”,”przypalać; osmolić”
“seat of fire”,”ognisko pożaru”
“sediment”,”osad”
“seismic disturbance”,”ruchy tektoniczne”
“seismological fault”,”sejsmologiczny uskok”
“seriously endangered at serious risk”,”narażony na poważne ryzyko”
“set on fire”,”podpalać”
“shelter”,”schron”
“short term effect”,”efekt krótkoterminowy”
“shut-off valve for sprinkler section”,”zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej; wodnej lub zraszania”
“silicone”,”silicon”
“skid”,”wpaść w poślizg”
“slighty injured”,”lekko ranny”
“slow fire”,”pożar w zarodku”
“smoke control door”,”drzwi dymoszczelne”
“smoke detector”,”czujka dymu”
“smoke exhaust fan”,”wentylator oddymiający”
“smoke infiltration”,”przenikanie dymu”
“smoke inhalation”,”zadymienie”
“smoke layering”,”rozwarstwienie dymu”
“smoke plume”,”kolumna konweksyjna pożaru”
“smoke production”,”dymotwórczość”
“smoke shaft”,”przewód wentylacji oddymiającej”
“smoke venting”,”oddymianie”
“smoke zone”,”strefa zadymienia”
“smouldering combustion”,”spalanie bezpłomieniowe”
“smouldering fire”,”pożar bezpłomieniowy”
“smouldering”,”tlenie”
“sniffer dog”,”pies ratowniczy”
“sodium bicarbonate “,”wodorowęglan sodowy”
“sodium chloride”,”chlorek sodowy NaCl”
“soil”,”gleba”
“solid”,”ciało stałe”
“solid jet”,”prąd zwarty”
“solution”,”roztwór”
“solve”,”rozpuszczalnik”
“soot”,”sadza”
“sore throat”,”ból gardła”
“source”,”źródło”
“spare wheel”,”koło zapasowe”
“spark”,”iskra”
“specific surface”,”powierzchnia właściwa (proszku gaśniczego)”
“specimen “,”wzór; okaz; próbka”
“speedometer”,”wskaźnik prędkości”
“spill”,”rozlewisko (np. cieczy palnej)”
“spread”,”rozprzestrzeniać się”
“spreading”,”rozpływanie (piany); rozprzestrzenianie (pożaru; płomieni)”
“spread”,”rozprzestrzeniać się”
“spring up”,”wznosić (o budynkach)”
“sprinkler”,”tryskacz”
“stability”,”stabilność”
“stabilizer”,”stabilizator”
“stable”,”stabilny”
“stack pressure”,”ciąg kominowy”
“staircase”,”klatka schodowa”
“steam”,”para wodna”
“stearate”,”stearynian”
“steering wheel”,”kierownica”
“stick”,”przylegać”
“storage”,”magazynowanie”
“storage”,”składowanie; przechowywanie”
“storage facility”,”obiekty magazynowe”
“stored-up energy”,”zmagazynowana energia”
“stream”,”strumień”
“subsurface injection”,”podpowierzchniowe podawanie (piany)”
“sucktion line”,”linia ssawna”
“summation rule”,”reguła sumowania”
“suppresion”,”tłumienie płomieni; gaszenie”
“supreme”,”główna”
“surface-active agent”,”związek powierzchniowo czynny””czynny”
“synthetic”,”syntetyczny”
“test of fire”,”pożar testowy”
“The Fire Fighting and Rescue Unit”,”J.R.G”
“The State Fire Brigade”,”P.S.P”
“thermal breakdown products”,”produkty rozkładu termicznego”
“thermal decomposition”,”rozkład termiczny”
“thermal radiation”,”promieniowanie cieplne”
“thermal stability of the molecule”,”termiczna trwałość cząsteczki”
“timber”,”drewno”
“tips of flame”,”języki płomienia”
“top up the tank”,”zatankować do pełna”
“torch”,”latarka”
“total flooding system”,”system (gaśniczy) całkowitego wypełnienia”
“towing-line”,”linka do holowania”
“toxic fumes”,”toksyczne gazy”
“toxicity”,”toksyczność”
“trade union”,”związek zawodowy”
“trade”,”fach”
“transboundary effect”,”efekt transgranicznym”
“transport of dangerous goods”,”transport materiałów niebezpiecznych”
“transportable CO2 type extinguisher “,”agregat śniegowy”
“transportable foam type extinguisher “,”agregat pianowy”
“transportable powder type extinguisher “,”agregat proszkowy”
“travel distance”,”długość drogi ewakuacyjnej”
“tremors”,”wstrząsy”
“triage”,”selekcja ofiar”
“trigger device”,”urządzenie wyzwalające”
“trigger”,”wywołać; uruchomić”
“troops”,”wojsko”
“truck crane”,”dźwig sam”
“turn out area”,”tern operacyjny”
“turn over”,”przewrócić się”
“turn signal”,”kierunkowskaz”
“twinned nozzle”,”prądownica kombinowana (proszek + piana)”
“tyre”,”opona”
“unconsciousness”,”omdlenie”
“unsafe conditions”,”niebezpieczne warunki”
“upper explosion limit”,”górna granica wybuchowości (GGW)”
“upper tier establishment”,”zakład o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (ZDR)”
“UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)”,”wybuch obłoku par na otwartej przestrzeni”
“value”,”wartość”
“vaporization”,”parowanie”
“vapour cloud fire”,”pożar obłoku par”
“vapour pressure”,”prężność par”
“vapour suppresion”,”tłumienie (izolowanie) par”
“vapour-mitigating foam”,”piana uszczelniająca; ograniczająca wydobywanie się par cieczy palnych; toksycznych”
“velocity”,”szybkość; prędkość”
“vicinity”,”sąsiedztwo”
“viscosity”,”lepkość. ”
“vocation”,”powołanie”
“void”,”próżnia; pustka”
“volcano erruption”,”wybuch wulkanu”
“voluntary blood-donoring”,”honorowe dawstwo krwi”
“waste storage “,”składowanie odpadów ”
“water”,”woda”
“water fog”,”mgła wodna”
“water fog applicator”,”przedłużacz z prądownicą mgłową”
“water fog nozzle”,”prądownica mgłowa”
“water jet”,”prąd wodny”
“water mist”,”mgła wodna”
“water mist system”,”system mgły wodnej”
“water monitor”,”działko wodne”
“water retention ability”,”zdolność utrzymywania wody”
“well”,”studzienka”
“wetting agent”,”środek zwilżający; zwilżacz”
“wheel”,”koło”
“whirlwind”,”trąba powietrzna”
“windscreen wiper”,”wycieraczka”
“wind-spout”,”trąba powietrzna”
“wing”,”błotnik”
“wipe out”,”zmazać z powierzchni ziemi”
“within reason”,”w granicach rozsądku”
“wood”,”drewno”
“workshop truck”,”sam.warsztatowy”
“wreckage”,”wrak”
“civil protection”,”ochrona ludności”
“civil defence”,”obrona cywilna”
“crisis management”,”zarządzanie kryzysowe”
“Voluntary Fire Service/Brigade”,”Ochotnicza Straż Pożarna,”
“State Fire Service”,”Państwowa Straż Pożarna”
“National Headquarters of the State Fire Service”,”Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej”
“NH SFS”,”KG PSP”
“Provincial/Regional Headquarters of the State Fire Service”,”Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej”
“transboundary cooperation”,”współpraca transgraniczna”
“engine”,”samochód gaśniczy”
“pump”,”pompa pożarnicza, samochód gaśniczy”

 • służba zdrowia – health service
 • ratownictwo – life-saving, rescue
 • medycyna ratunkowa – emergency medicine
 • ratownik – rescuer
 • ratownik medyczny – paramedic
 • kierowca karetki – ambulance driver
 • pielęgniarka – nurse
 • położna – midwife
 • lekarz – doctor
 • szpital – hospital
 • pogotowie ratunkowe – ambulance service
 • stacja pogotowia ratunkowego – ambulance station
 • ośrodek zdrowia – health care center
 • klinika – health clinic
 • izba przyjęć – admission room
 • izba chorych – infirmary
 • ambulatorium – out-patient clinic
 • pacjent – patient
 • poszkodowany – victim
 • pierwsza pomoc – first aid
 • rejon – district
 • dyżur – duty
 • przyjąć (do szpitala) – admit
 • polecenie – order
 • przyjąć – accept
 • wyznaczyć – assign
 • postępowanie, procedura – procedure
 • zadanie – task
 • powód – reason
 • diagnoza – diagnosis
 • identyfikować – identify
 • wywiad – interview
 • karetka – ambulance
 • defibrylator – defibrillator
 • respirator – respirator
 • pompa infuzyjna – infusion pump
 • ssak – suction unit
 • aparat EKG – ECG machine
 • pulsoksymetr – pulse oximeter
 • glukometr – glucometer
 • ciśnieniomierz – blood pressure meter
 • sfigmomanometr – sphygmomanometer
 • mankiet – cuff
 • manometr – manometer
 • stetoskop – stethoscope
 • nosze – stretcher
 • krzesełko kardiologiczne – stair chair
 • deska ortopedyczna – backboard
 • stabilizator głowy – head immobilizer
 • kołnierz ortopedyczny – cervical collar
 • butla tlenowa – oxygen cylinder
 • worek samorozprężalny – resuscitator
 • maska twarzowa – cuffed mask
 • maska tlenowa – oxygen mask
 • rezerwuar tlenu – oxygen reservoir
 • cewnik tlenowy donosowy (wąsy tlenowe) – nasal cannula
 • laryngoskop – laryngoscope
 • łyżka Macintosh’a – Macintosh blade
 • łyżka Miller’a – Miller blade
 • rurka intubacyjna – endotracheal tube
 • maska krtaniowa – laryngeal mask airway (LMA)
 • rurka usto-gardłowa – oropharyngeal airway (OPA)
 • prowadnica – stylet
 • kleszczyki Magilla – Magill forceps
 • strzykawka – syringe
 • strzykawka jednorazowego użytku – disposable syringe
 • igła – needle
 • kaniula dożylna (wenflon) – intravenous cannula