Podsumowanie działalności w roku 2022.

Szanowni Państwo, druhny i druhowie.

Przedstawiamy Wam część sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

w Witkowie za rok 2022, które przedstawione zostało

na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków OSP w dniu 11 lutego 2023 roku.

I. Stan organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie:

Liczymy 82 członków z czego 7 członków to druhowie Honorowi, a 4 druhów to członkowie Wspierający. Dodatkowo Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 22 adeptów pożarnictwa.

II. Działalność organizacyjna:
1. W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń zarządu.
2. W okresie sprawozdawczym z dniem 27 listopada 2022 r. z funkcji członka Zarządu OSP zrezygnował druh Marcin Zawada.
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odbyła łącznie 36 zbiórek szkoleniowych.
4. Zorganizowano uroczystości strażackie:

– W dniu 14 maja 2022 r. zorganizowano uroczystość obchodów Dnia Strażaka. Obchody ku czci patrona strażaków św. Floriana pod hasłem „Bogu na Chwałę Bliźniemu na Ratunek”.

– W dniu 11 czerwca 2022 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień Otwartej Remizy połączony z oficjalnym przekazaniem sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy tj. OSP Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek i Gorzykowo pozyskanego w ramach wygranej w Budżecie Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. pod hasłem „Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP”. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy mieszkańców naszej gminy aby podziękować za wszystkie oddane głosy, które przyczyniły się do wygranej w budżecie bo bez tych głosów oraz naszego wspólnego zaangażowania jednostek z terenu gminy nie osiągnęli byśmy tego wielkiego sukcesu. Uczestnicy imprezy mogli zwiedzić remizę, zapoznać się ze sprzętem używanym do działań ratowniczo – gaśniczych, a także sprzętem pozyskanym w ramach wygranej w budżecie obywatelskim. Na najmłodszych czekały przygotowane atrakcje w postaci gier i zabaw. Ponadto dla wszystkich zgromadzonych nieodpłatnie został przygotowany smaczny poczęstunek. Oficjalnego przekazania
pozyskanego sprzętu dla poszczególnych jednostek dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński w obecności Zastępcy Marka Wiatrowskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Jóźwika, Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Renaty Robaszkiewicz, a także Radnych w osobie Krzysztofa Bykowskiego, Czesława Nowaczyka i Pawła Roszyka. Nasze jednostki w ramach tego budżetu pozyskały nowoczesny sprzęt, który pozwoli skutecznie i bezpiecznie realizować zadania, a także organizować miejsca prowadzonych działań. W sposób znaczący podniósł się poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców naszej gminy, powiatu, województwa oraz kraju bo tak naprawdę nigdy nie wiemy gdzie i kiedy przyjdzie nam nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie udzielił nam wsparcia finansowego na organizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 800,00 zł.

– W dniu 10 grudnia 2022 r. obyło się Doroczne Spotkanie Wigilijne połączone z Dniem Seniora, które na stałe zapisało się w tradycji naszej jednostki. W spotkaniu udział wzięły druhny i druhowie naszej jednostki, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także zaproszeni goście.

5. Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

– Podczas V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gnieźnie, który odbył się w miejscowości Trzemeszno dnia 22 stycznia 2022 r.:
– Druhna Jolanta Barańska – za zaangażowanie, współpracę oraz wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
– Druh Damian Tomczak – za największą ilość wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2021 roku w ilości 139 razy.
Pamiątkowe grawertony wręczył Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Jacek Kowalski oraz druh Tadeusz Tomaszewski.

– Podczas Obchodów Dnia Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie dnia 14 maja 2022 r.:
– Druhna Natalia Panfil – Decyzją Prezydium Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie przyznało „Powiatowe Płomienie”.
Pamiątkowe grawerton wręczył Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego Z OSP RP druh Jacek Kowalski.

– W lipcu 2022 r. członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
– druh Nikodem Lis w dowód uznania oraz podziękowania za udział oraz osiągnięcie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadzińskiego otrzymał do wykorzystania VOUCHER na kwotę 500,00 zł.

IV. Działalność ratownicza:
1. OSP Witkowo w roku 2022 uczestniczyła 148 razy w akcjach ratowniczych, w tym (dane z systemu SWD KP PSP w Gnieźnie):
– w gaszeniu pożarów 38 razy,
– w likwidacji miejscowych zagrożeń 103 razy,
– alarmy fałszywe 7 razy.

2. Według Książki Pracy Naczelnika statystyka wyjazdowa OSP Witkowo przedstawia się następująco: 165 razy udział w akcjach ratowniczych w tym:
– w gaszeniu pożarów 46 razy,
– w likwidacji miejscowych zagrożeń 112 razy,
– alarmy fałszywe 7 razy,
– ćwiczenia – 14 razy,
– zabezpieczenia – 21 razy,
– wyjazdy gospodarcze– 17 razy.

3. Statystyka udziału poszczególnych pojazdów OSP Witkowo w akcjach ratowniczych przedstawia się następująco:
Jelcz 429 P 81 – 21 razy;
MAN 429 P 82 – 163 razy;
Star 429 P 85 – 53 razy;
Łódź ratownicza 429 P Ł2 – 6 razy.

4. Liczba wyjazdów poza teren gminy: łącznie 14, w tym:
Miroszka – 2, Niechanowo – 2, Żelazkowo – 1, Miaty – 1, Wymysłowo – 1, Charbin – 3, Powidz – 2, Powidz Lotnisko– 1, Wylatkowo – 1.

V. Działalność prewencyjno – szkoleniowa MDP
Udział drużyn MDP i OSP w zawodach i zajęte miejsca:
Osiągnięcia w Ogólnopolskich Turniejach Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Witkowo:
Na szczeblu Miejsko – Gminnym, który odbył się dnia 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie naszej jednostki członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej reprezentujący swoje grupy wiekowe uzyskali następujące wyniki:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe, kl. I-IV)
– druh Mikołaj Zwoliński – I miejsce
II grupa wiekowa (szkoły podstawowe, kl. V-VIII)
–  druh Tymon Łasiński – I miejsce
– druh Oliwier Misiak – II miejsce
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
– druh Nikodem Lis – I miejsce
– druh Dominik Zamiar – II miejsce
Na szczeblu Wojewódzkim, który dobył się dnia 28 maja 2022 r. w Centrum Badań Rozwoju Nowych Technologii w miejscowości Grzymysławice nasza jednostkę, gminę a także powiat reprezentowali druh Nikodem Lis, który zajął II miejsce dzięki czemu uzyskał przepustkę na szczebel Centralny a druh Tymon Łasiński zajął miejsce IV.
Na szczeblu Centralnym, który odbył się w dniach 25-26.06.2022 r. w miejscowości Milicz nasza jednostkę, gminę a także powiat i województwo reprezentował druh Nikodem Lis zajmując ostatecznie 19 miejsce w kraju
w swojej grupie wiekowej.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w okresie sprawozdawczym odbyła łącznie 36 zbiórek szkoleniowych w głównej mierze na bazie remizy OSP. Tematyką poruszaną podczas zbiórek szkoleniowych było zapoznanie z zasadami BHP, zachowania się w czasie przebywania w remizie oraz korzystania ze sprzętu będącego na jej wyposażeniu. Ponadto nauka musztry indywidualnej i zespołowej, przypomnienie wyposażenia osobistego strażaka, a także omówienie pracy strażaka we współczesnych czasach. Przybliżono tematykę pożarów wewnętrznych, wykorzystanie sprzętu termowizyjnego w działaniach oraz stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych jako zabezpieczenia indywidualnego. Podczas przeprowadzonych zajęć praktycznych zapoznano szkolonych z armaturą wodno – pionową wykorzystywaną w działaniach, uczono zasad budowania linii gaśniczych i podawania prądów gaśniczych. Zrealizowano również tematykę, której celem było przypomnienie wyposażenia torby ratowniczej PSP R1, a także nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematami poruszanymi był również udział członków MDP w uroczystościach o charakterze patriotycznym. Ponadto MDP brała również udział w uroczystościach patriotycznych oraz przygotowywała salę OSP oraz drobne upominki dla uczestników strażackiej wigilii połączonej z Dniem Seniora.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w dniach 1-3 lipca 2022 w ilości 9 osób w tym: 3 dziewczyny oraz 6 chłopców uczestniczyła w II Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu gnieźnieńskiego organizowanych przez jednostkę OSP Modliszewo. Podczas zlotu młodzież doskonaliła posiadana wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, brała udział w organizowanych konkursach, pełniła dyżury w podziale bojowym, podczas których wyjeżdżała do symulowanych zdarzeń na terenie obozu. Jednymi z ciekawszych i często wspominanych przez młodzież zajęć były scenki podczas których nasi najmłodsi musieli się wykazać pracą zespołową. W pamięci szczególnie utkwiły również zajęcia z wykorzystaniem aparatów powietrznych oraz obsługi gaśnic. Opiekę nad członkami naszej MDP sprawowali druh Grzegorz Barański, Marcin Zawada oraz druhna Natalia Panfil.

VI. Działalność prewencyjno – szkoleniowa JOT
W roku sprawozdawczym 18 członków Jednostki Operacyjno Technicznej OSP uczestniczyło w niżej wymienionych Kurasach i szkoleniach:
– Kurs sternika motorowodnego – druhowie Jarosław Drajer, Michał Kujawa, Krzysztof Polanowski;
– Kurs Obsługi Ładowania Butli Powietrznych – druhowie Łukasz Gromadziński, Rafał Sterling;
– Kurs Kierowcy Konserwatora Sprzętu Pożarniczego – druhowie Szymon Kuczyński, Krzysztof Polanowski (w KP PSP w Gnieźnie);
– Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych – druh Łukasz Gromadziński (w KP PSP w Gnieźnie);
– Warsztaty Ratownicze RESCUE DAYS, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich;
– SESCUE SURVIVAL – KPP, które odbyły się na terenie poligonu w miejscowości Sierakowo koło Rawicza;
– 2 stycznia 2022 r. Ćwiczenia ratownictwo lodowe w m. Wiekowo;
– 9 kwietnia 2022 r. Ćwiczenia pod hasłem „INTEGARCJA” m. Wiekowo;
– 16 czerwiec 2022 r, Ćwiczenia z ratownictwa wodnego m. Skorzęcin;
– 30 czerwiec 2022 r. Ćwiczenia – zapoznanie z obiektem firmy „PAROC” Trzemeszno prowadzone przez KP PSP w Gnieźnie;
– 10 sierpień 2022 r. – Szkolenie z wykorzystania sprzętu ratowniczego „RESQUETECH” m .Witkowo – teoria, m. Wiekowo – praktyka;
– 28 wrzesień 2022 r. m. Witkowo ul. Jasna, Przedszkole – Ćwiczenia Ewakuacja;
– 8 listopad 2022 r. m. Witkowo ul. Czerniejewska, Szkoła Podstawowa nr 2 – Ćwiczenia Ewakuacja;

VII. Inne wydarzenia
– 29 styczeń 2022 r. m. Strzyżewo Smykowe – udział w imprezie charytatywnej WOŚP;
– 30 styczeń 2022 r. m. Witkowo – Zabezpieczenie Finału WOŚP;
– 13 maj 2022 r. Stanica „Harcerska” m. Gaj –  pogadanka o bezpieczeństwie pożarowym;
– 26 maj 2022 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych m. Witkowo – Wyjazd Edukacyjny Pierwsza Pomoc
– 29 maj 2022 r. m. Mąkownica – Pokaz Sprzętu Gaśniczego, Pierwsza Pomoc;
– 5 czerwiec 2022 r. Zabezpieczenie dnia dziecka m. Witkowo;
– 16 czerwiec 2022 r. m. Witkowo – Zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała;
– 18 – 19 czerwiec 2022 r. m. Witkowo – Zabezpieczenie Obchodów Dni Witkowa;
– 20 czerwiec 2022 r. m. Strzyżewo Witkowskie – pogadanka o bezpieczeństwie pożarowym;
– 24 czerwiec 2022 r. m. Strzyżewo Witkowskie – zabezpieczenie festynu szkolnego;
– 25 czerwiec 2022 r. m. Małachowo Szemborowice – zabezpieczenie festynu wiejskiego;
– 3 lipiec 2022 r. m. Malenin – zabezpieczenie festynu rodzinnego;
– 7 lipiec 2022 r. m. Małachowo Szemborowice – wizyta w żłobku;
– 17 lipiec 2022 r. m. Skorzęcin – Lato z Radiem Plus – Propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą;
– 1 sierpnia 2022 r. Zabezpieczenie Biegów na trasie Małachowo – Witkowo;
– 20 sierpnia 2022 r. Zabezpieczenie rajdu Rowerowego na trasie Witkowo – Kamionka;
– 21 sierpnia 2022 r. Zabezpieczenie Dożynek Gminnych m. Witkowo;
– 10 września 2022 r. Zabezpieczenie sprzątania jeziora przez nurków w m. Skorzęcin;
– 11 września 2022 r. Akcja CFBT – wchodzenie po schodach;
– 25 września 2022 r. Zabezpieczenie biegów Witkowska Dycha;
– 30 września 2022 r. Zabezpieczenie przemarszu w ramach uroczystości Dni Cichociemnych;
– 2 październik 2022 r. Zabezpieczenie biegów szkolnych m. Witkowo;
– 6 listopada 2022 r. Zabezpieczenie Imprezy Morsowania m. Skorzęcin;
– 10 listopada 2022 r. Zabezpieczenie Obchodów Dnia Niepodległości – Plac Targowy Oświetlenie;
– 25 – 26 listopada 2022 r. Zabezpieczenie Przyjęcia oraz procesji obrazu Matki Bożej ulicami Witkowa;
– 6 grudnia 2022 r. Zabezpieczenie Biegu Mikołajkowego w m. Witkowo.

VIII. Sprawy gospodarcze:

– WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WYDATKI BIEŻĄCE – ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WŁĄCZONEJ DO KSRG
Całkowity koszt uzyskanej dotacji celowej na zakupu wyżej wymienionego sprzętu wyniósł  8.670,00 zł.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZAKUPU SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.
– Pralnico-wirówka, suszarka bębnowa z osprzętem oraz zestaw środków do prania i impregnacji odzieży bojowej.
Całkowity koszt uzyskanego dofinansowania w ramach przekazanego do użytkowania sprzętu wyniósł  46.864,82 zł.

– WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI MSWiA WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH – MDP.
Całkowity koszt uzyskanej dotacji celowej na zakupu wyżej wymienionego sprzętu wyniósł  6.720,00 zł.

– WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI MSWiA WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH –  MDP.
Całkowity koszt uzyskanej dotacji celowej na zakupu wyżej wymienionego sprzętu wyniósł  6.720,00 zł.

Łączny koszt sprzętu pozyskanego w ramach złożonych wniosków oraz uzyskanych w tym zakresie dotacji celowych – 62 254,82 zł.

– SPRZĘT POZYSKANY W RAMACH REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2021 R.
– Kompresor COLTRI MARK 3 SILENT 315 ET – 1 szt. (35,552 zł.)
– Kamera termowizyjna FLIR K33 – 1 szt. (18.102 zł.)
– Przyczepa TM-238 lekka dwuosiowa DMC 750 kg. – 1 szt. (14.550 zł.)
– Motopompa pływająca MAMUT – 1 szt. – 10.192 zł.

Łączny koszt sprzętu pozyskanego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego
Gminy i Miasta Witkowo za 2021 r. dla OSP Witkowo – Zakupy 2022 r.
– 78 396,00 zł.

Całkowity koszt zakupu sprzętu dla wszystkich jednostek z terenu gminy
tj. OSP Witkowo, Skorzęcin, Ruchocinek, Gorzykowo w ramach realizacji
Budżetu Obywatelskiego za 2021 r. – 174 045 zł.

– Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2022 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w kwocie 1000,00 zł. z wykorzystaniem własnych zasobów roboczych w czynie społecznym przeprowadzono remont Salki Szkoleniowej tzw. „Harcówki”, zaplecza sanitarnego oraz klatki schodowej. Remont polegał na odświeżeniu ścian w zakresie wykonania gładzi szpachlowych oraz malowania. Nadmieniam, że powyższe pomieszczenie będzie współużytkowane przez OSP Witkowo, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP RP, Drużynę Seniora oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Aktualnie pracujemy jeszcze nad pozyskaniem i wykonaniem zabudowy meblowej umożliwiającej przechowywanie posiadanej dokumentacji przez współużytkujące podmioty.

– W miesiącu październiku 2022 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w kwocie 1500,00 zł. firma „ELGROM” wykonała przyłącza eksploatacyjne do zestawu pralniczego w postaci pralnico – wirówki oraz suszarki bębnowej pozyskanej w ramach dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa Wielkopolskiego.

IX. Działalność kulturalna:

– W dniu 2 kwietnia 2022 r. druhna oraz druhowie naszej jednostki uczestniczyli w Zlocie Czerwonych Samochodów zorganizowanych przez jednostkę OSP Trzemeszno w ramach Festynu Charytatywnego dla wieloletniego naczelnika jednostki druha Tomasza Szilaka zmagającego się z chorobą nowotworową. Niestety pomimo starań i wysiłków lekarzy, rodziny, strażaków oraz przyjaciół i znajomych druh Tomasz przegrał ostatecznie swoją walkę o życie.

Cześć jego pamięci!

– W dniu 4 kwietnia 2022 r. druhowie seniorzy naszej jednostki z rąk przedstawicieli Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie otrzymali decyzję o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

– W dniu 3 maja 2022 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta 231 Rocznicy Uchwalenia Konsytuacji 3 Maja zorganizowanego na Skwerze Lotników przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie. Przepiękna polowa msza św. na tle bombowca IŁ-28, który służył w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo – Rozpoznawczego w Powidzu, której koncelebrze przewodniczył proboszcz parafii wojskowej ks. ppłk Robert Krzysztofiak.

– W dniu 21 sierpni 2022 na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wzięliśmy udział w uroczystości obchodów Dożynek Gminnych. Nasz udział tym razem związany był tylko i wyłącznie z fizycznym zapewnieniem bezpieczeństwa przemarszu korowodu dożynkowego ulicami miasta, a także oprawy artystycznej zorganizowanej na stadionie miejskim.

– W dniu 9 września 2022 r. uczestniczyliśmy w obchodach 80 lat naszej zaprzyjaźnionej jednostki OSP Skorzęcin.

 

X. Inne działania:

– W dniu 13 lutego 2022 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie wraz z gronem ludzi o wielkim sercu oraz z inicjatywy naszego druha Tomasza Kulińskiego zorganizowaliśmy Strażacki Piknik Morsów dla Tymka Kamińskiego ze Słupcy, chłopca chorującego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni), który potrzebował bardzo drogiej terapii genowej. Obok historii, która dotknęła małego chłopca oraz jego rodzinę nie mogliśmy przejść obojętnie dlatego jako OSP postanowiliśmy pomóc w zbiórce środków finansowych na jego leczenie. Podczas zorganizowanej imprezy na plaży w Skorzęcinie zebrało się blisko 2,5 tysiąca osób! Wśród uczestników znalazło się wielu odważnych, by wejść do wody, a były to grupy morsów przybyłe na wydarzenie w tym: Morsy Borowinka Słupca, Królewskie Morsy Gniezno, Morsy Libero Powidz, Klima Września, Bałwany Lubochnia, Przerębloki Zagórów, OSP Skorzęcin, Morsy Szydłówiec, Morsy z nad Warty Czeszewo, Przedstawicielka morsów z Olsztyna, Motocyklistki i Motocykliści Witkowo, Morsy Witkowo Biega, Morsy Kramp, Morsy Janikowo. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół medyczny z firmy MARAD, a także policjanci z Komisariatu Policji w Witkowie. Na wodzie morsów zabezpieczały dwie jednostki pływające – OSP Witkowo oraz OSP Wiekowo. Ponadto na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Odbył się pokaz ratownictwa wodnego z podejmowania poszkodowanego z wody, które zaprezentowali strażacy OSP Witkowo a na lądzie wykonano pokaz udzielania pierwszej pomocy. Rozgrzewkę dla morsów zapewniła niezastąpiona Agnieszka Kownacka z Powidza przy mistrzowskiej oprawie muzycznej dj. Damiana Siwińskiego. Strażacy OSP Gorzykowo przygotowali 100 litrów przepysznej gorącej grochówki, OSP Witkowo zapewniło kiełbaski z grilla, gorące napoje i kakao dla uczestników, chleb ze smalcem i ogórkiem, a także wspaniałe ciasta i ciasteczka upieczone przez mieszkańców Witkowa. Druhowie z OSP Skorzęcin przygotowali na plaży miejsca do siedzenia oraz ognisko, gdzie chętni piekli kiełbaski. W zamian uczestnicy wrzucali datki do puszek Fundacji SiePomaga, która prowadziła zbiórkę na leczenie małego Tymka. Podczas imprezy punkty gastronomiczne oprócz strażaków obsługiwały przemiłe panie z Ekipy Witkowo Charytatywnie. Na czele całej Ekipy stali Katarzyna Rabiega i Damian Siwiński, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pomagali zorganizować tą imprezę. Uczestnicy Pikniku chętnie wzięli udział również w licznych licytacjach. Do wygrania były niezliczone vouchery, nagrody, przepyszne ciasta, rękodzieła, kalendarze a wszystko to ufundowane przez sponsorów i ludzi dobrej woli. Najbardziej wytrzymali mogli również skorzystać z mobilnej sauny, która cieszyła się bardzo dużą popularnością. Po zakończonej imprezie Fundacja zabezpieczyła puszki z pieniążkami i podała informację, że podczas Strażackiego Pikniku Morsów dla Tymka w Skorzęcinie zebrano kwotę 38.680,00 zł. na leczenie Tymka! W imieniu własnych oraz współorganizatorów „Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację Strażackiego Pikniku Morsów w Skorzęcinie, wszystkim darczyńcom i sponsorom, ludziom dobrej woli. Nieocenioną pomoc i wsparcie udzielili nam również bracia strażacy z OSP Skorzęcin, OSP Gorzykowo, OSP Wiekowo, OSP Strzyżewo Smykowe i OSP Mnichowo. Dziękujemy także OKSIR Witkowo za udostępnienie pomieszczeń dla organizatorów. Szczególne podziękowania należą się Katarzynie Rabiega i Damianowi Siwińskiemu oraz ich współpracownikom, którzy włożyli całe serce i zaangażowanie w przygotowanie imprezy. Bez tych wszystkich wspaniałych ludzi nie udałoby się zorganizować tak dużego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że tym sposobem mogliśmy wesprzeć ciężką batalię o zdrowie małego chłopca” – podsumował Prezes OSP Witkowo.

– W związku z wybuchem wojny na Ukrainie w geście solidarności oraz potrzebie udzielenia pomocy i wsparcia w dniu 27 lutego 2022 r. odpowiedzieliśmy na apel opiekuna Stanicy Harcerskiej w Gaju w kwestii pomocy w przygotowaniu opału niezbędnego do ogrzania pomieszczeń, w których maja przebywać uchodźcy z Ukrainy. Przy wykorzystaniu siekier oraz pił łańcuchowych przygotowaliśmy drewno na opał. Nasze działania wsparł Radny Rady Miejskiej w Witkowie Pan Tomasz Janas a zarazem mieszkaniec Gaju, który użyczył sprzętu rolniczego co pozwoliło sprawniej przeprowadzić zaplanowane działania.

– W tym samym czasie odpowiedzieliśmy również na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej skierowany do wszystkich straży w Polsce w kwestii wsparcie sprzętowego strażaków walczących ze skutkami wojny na froncie w Ukrainie. Przygotowaliśmy to co mieliśmy choć wiele tego nie było ale każdy forma wsparcia i pomocy jest ważna i się liczy. Dostarczyliśmy przygotowany sprzęt do KP PSP w Gnieźnie a z tamtąd wraz ze sprzętem przekazanym przez inne jednostki z terenu powiatu ruszył w dalszą drogę do ogarniętej wojną Ukrainy.

– W sierpniu 2022 r. podjęliśmy decyzje i za pośrednictwem portalu zrzutka.pl założyliśmy zbiórkę środków finansowych na zakup lekkiego samochody rozpoznawczo – ratowniczego dla naszej jednostki. Pozyskany w ramach prowadzonej zbiórki, udziału środków własnych środków finansowych oraz dofinansowania z budżetu Urzędu Gminy i Miasta Witkowo samochód będzie nam służył do transportu i wodowania łodzi ratowniczej, podejmowania błyskawicznych interwencji medycznych na wodzie oraz na lądzie. Ponadto pozwoli nam dotrzeć wszędzie tam gdzie nie ma możliwości dojazdu ciężarowymi pojazdami ratowniczo – gaśniczymi, a także dokonać podmiany ratowników podczas długotrwałych akcji. Będzie nam służył również jako wsparcie działalności poza operacyjnej w tym: dowóz członków OSP i MDP do miejsc szkoleń, turniejów, zawodów, przewozu delegacji na uroczystości oraz pozwoli zabezpieczyć wszelkiego rodzaju wyjazdy gospodarcze. Aktualnie na koncie założonej przez nas zbiórki finansowej w ramach pozyskania środków finansowych na zakup powyższego samochodu widnieje kwota bliska 22.000 tys. zł.

– W październiku w przeddzień uroczystości obchodów dnia Wszystkich Świętych delegacja członków OSP oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w wyrazie pamięci zapaliła znicze przy głównej tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym, a także przy tablicy pamiątkowej przy remizie oraz Ignacego Knasta.

– W grudniu 2022 r. ruszyliśmy z wielką akcją pod hasłem „Szafowanie” prowadzoną na terenie naszej gminy i nie tylko. Celem jest zbiórka zbędnych ubrań oraz rzeczy, które w dużej mierze mają trafić do ludzi potrzebujących w krajach afrykańskich. Dzięki zorganizowanej przez nas akcji mieszkańcy naszej gminy maja możliwość pozbycia się nie używanych rzeczy zalegających w szafach dlatego też nasza akcja nazywa się „Szafowaniem”, nadać im drugie życie i w ten sposób wesprzeć ludzi którzy tej pomocy potrzebują. Celem pośrednim prowadzonej przez nas akcji będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zasilą nasze konto i przybliżą do zakupu samochodu na który zbieramy. Aktualnie zebraliśmy ubrania oraz rzeczy o wadze blisko
9 ton. Akcja nadal trwa!

Plany na obecny, 2023 rok:

  • Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego, którego głównym zadaniem będzie dostarczanie większej ilości środka gaśniczego na miejsce pożaru. Ma on zastąpić wysłużonego już Jelcza GCBA 6,6/32

  • Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego, pojazd do zadań specjalnych o szerokim spektrum zastosowań podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz funkcjonowania stowarzyszenia.

  • Remont pomieszczenia wieży w zakresie wymiany drewnianych okien żaluzjowych na plastikowe okna rozwieralno – uchylne, wymiana barierki ochronnej na koronie wieży, a także włazu wyjściowego, zakup oraz montaż wciągnika łańcuchowego elektrycznego do wciągania węży pożarniczych oraz podłączenie instalacji elektrycznej, wymiana oraz montaż oświetlenia wewnątrz wieży strażnicy, zakup oraz montaż wentylacji typu turbo went na wieży strażnicy. (Potrzeby zgłoszone zgodnie na pismo KP PSP w Gnieźnie z 2021 r.)

  • Rewitalizacja Sali OSP w zakresie doposażenia zaplecza kuchennego w sprzęt zapewniający jej właściwą funkcjonalność, remont węzłów sanitarnych w zakresie wymiany sanitariatów, oświetlenia oraz odświeżenia pomieszczeń.

  • Reagowanie na potrzeby wynikłe z pojawiających się sytuacji lokalnych oraz globalnych…

 

A na koniec perełka, film podsumowujący w bardzo telegraficznym skrócie nasze działania w minionym roku.

 

Opracowanie i edycja: dh Prezes Sebastian, dh Marcin, dh Tomasz, zdjęcia własne OSP Witkowo, materiał filmowy dh Daniel.